On antud start ETKA Andrase poolt koordineeritud AGENDA projekti tegevussuunale, mille eesmärk on tõhustada koostööd kohalike omavalitsuste ja täiskasvanuhariduse osapoolte vahel. Koostöös Kasvulavaga töötatakse välja arenguprogramm, kus 12 omavalitsust saavad võimaluse osaleda täiskasvanuhariduse alaste piloottegevuste kavandamisel ja ellurakendamisel, et ühiselt luua ja panustada heade praktikate loomisesse kohalike omavalitsuste tasandil.
 
Esimese tegevusena viisid möödunud nädal Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu läbi fookusgrupi intervjuu kohalike omavalitsuste (KOV) esindajatega. Arutati ja mõtestati, kas ja kuidas saab KOV olla partner täiskasvanute õppimise toetamisel. Fookusgrupi intervjuuga koguti sisendit arenguprogrammi ülesehitamiseks ja sisustamiseks. Intervjuul osalesid Lääne-Harju, Järva, Maardu, Põlva ja Saaremaa omavalitsuste esindajad.
 
Täiskasvanute õppe eesmärgistamine ja toetamine kohaliku omavalitsuse tasandil ei ole tegelikult uus teema – juba mitmeid aastaid on Andras sel suunal tööd teinud. Möödunud aastal toimusid AGENDA seminarid KOVide haridus- ja sotsiaaltöötajatele. Kuid ka siis tuli tõdeda, et praktikaid kohaliku omavalitsuse tasandil on vähe. Pilootprogrammi eesmärk neid koos KOVidega kujundada, seda saab toetama loodav mudel.
 
Juba peagi kuulutame välja kandideerimise programmis osalemiseks! 
 

Projekti “AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames.