18. aprillil, panime Rae Kultuurikeskuses piduliku punkti kohalike omavalitsuste pilootprogrammile “Täiskäik”. Oma piloottegevusi täiskasvanute õppimisvõimaluste toetamisest kohalikul tasandil tutvustasid kokku 11 KOVi üle Eesti. Piloteerimine toimus ajavahemikus november 2022 – märts 2023.

 

Aitäh, et hoolite ja panustate! Rae, Saue, Lääne-Harju, Järva, Tori, Muhu, Häädemeeste, Viljandi, Tõrva, Otepää, Valga

Eilsest päevast jäid kõlama mitmed mõtted:

 
Programmi sloganist – kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimisvõimaluste toetamisel – on osalenud kohalike omavalitsuste näol saanud reaalsuseks! Tõsi, tuleb ka tunnistada, et kogu ettevõtmises on omajagu õhinapõhisust ja paljuski baseerub see täna osavõtjate soovil ja tahtel täiskasvanuhariduse teemasid kohalikul tasandil tähtsustada. Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Hille Ilvese sõnul ei kohusta täna Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus omavalitsusi täiskasvanuhariduse valdkonda korraldama, seega seda enam on oluline, et seda vajadust märkaksid ja mõistaksid rohkemad inimesed ja eelkõige ka vallajuhid. Nii saame ka päriselt alustada selleteemalist debatti.
 
Eile saigi osalejatele õhku visatud ka küsimus, kas täiskasvanuhariduse korraldus kohalikul tasandil peaks olema rohkem reguleeritud? Suurem osa saalist arvas, et jah. Ka Haridusvaldkonna arengukavas 2021-2035 seisab, et tagamaks paindlikud õpivõimalused, kvaliteetse hariduse kättesaadavus ja toetatud õpe, rakendamaks maksimaalselt iga inimese potentsiaali, on muuhulgas oluline, et ka kohalik omavalitsus võtab suurema vastutuse tagada info kättesaadavus ja tugi täiskasvanute osalemiseks elukestvas õppes.
 
Kui aga iga kohalik omavalitsus hakkaks oma täiskasvanuhariduse poliitikat kujundama, kas see on kõige otstarbekam? Milline siis ikkagi võiks olla riigi ja kohalike omavalitsuste ühine edasine samm? Üks on kindel, selle valdkonna väljakutsed on meil jagatud – iga täiskasvanu ju elab mingis kohalikus omavalitsuses. Ja kuigi saame rõõmustada, et Eesti täiskasvanud on õpihimulised – pea iga viies õpib ühel või teisel moel – siis on sel samal statistikal ka teine külg. Rohkem õpivad kõrgema haridustasemega inimesed; pigem naised kui mehed; pigem nooremad inimesed ja pigem eestlased. Haavatavatesse sihtrühmadesse kuuluvaid inimesi on jätkuvalt keerulisem õppesse saada!
 
Millist tuge aga kohalik omavalitsus siis vajaks, et paremini toetada täiskasvanute õppimisvõimalusi kohalikul tasandil – ka see oli üheks arutelu teemaks. Koos tõdeti, et teadlikkuse tõstmine nii kohalike omavalitsuste sees kui ka elanikkonna hulgas on oluline ja siin ehk oleks kõige mõistlikum rakendada ühtset lähenemist ja veebipõhist lahendust.
 

Tõdeti ka, et juba KOVide poolt suunatud projektitoetused, nt MTÜdele, vajaksid selgemat eesmärgistamist just õppimisvõimaluste loomise ja oluliste sihtrühmade vaates. Ja muidugi, et seda rahalist ressurssi oleks ka juurde vaja!

Mainimata ei jäetud ka tõsiasi, et vallavalitsuse töökorralduse vaates oleks oluline, et täiskasvanuhariduse valdkonna eestvedamisega tegeleks vähemalt üks kindel töötaja. Rõõm on siinkohal tõdeda, et teatud praktika on nii mõneski omavalitsuses parasjagu kujunemas, küll mitte täiskohaga ametikoha näol, kuid siiski on nii mõnegi ametniku ametijuhendisse juba see tööroll sisse kirjutatud.

 
Tabavalt jäi kõlama ka Muhu meeskonna liikme Kristjan Sisa mõte, et peaksime selle teemaga seoses enda tähelepanu suunama ka ühise väärtusruumi loomisele. Miks siis ikkagi on täiskasvanueas õppimine oluline? Muhu meeskonnast, Imre Luhalt, kõlas veel teinegi tabav mõttekäik sellest, et ehk oleks aeg suunata oma tähelepanu sellelt elukaare esimeselt osalt – hästi reglementeeritud õpilaste ettevalmistuselt ja kõrgetest ootustest tulemustele – tervele elukaarele nii, et meil jaguks kogu elu jooksul jaksu ja rõõmu edasi ja vajadusel ümber õppida.

Kuigi piloteerimise etapp on nüüd läbi, siis jätkuvad tegevused veel mitmeski omavalitsuses ja loodame, et kogu algatatu valdades – näiteks võrgustikutöö, teavitustöö kokkulepped jne – jääb püsima.
Valmimas on veel ka pilootide kokkuvõtted, mida hakkame peagi jagama ning täiskasvanute õppimist toetava mudeli ja juhendmaterjali koostamine kohalikele omavalitsustele.