Sel nädalal toimus esimene infoseminar kohalikele omavalitsustele, kes osalevad pilootprogrammis Täiskäik. Programmi raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil.  

Kohalikele omavalitsustele disainitud arenguprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Tallinna linn, Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Tartu vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald

Milline on eesmärk? Kuhu tahame jõuda?

Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021- 2035 on seatud eesmärgiks, et Eesti inimestel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad teostada end isiklikus elus, töös ja ühiskonnas ning toetavad Eesti elu edendamist ja üleilmset säästvat arengut. Ka kohalike omavalitsuste arengukavades on püüdlus sarnane – tahame, et Eestis elaksid aktiivsed, ettevõtlikud ja targad inimesed. Aga kas see on üldse võimalik ilma elukestva õppe mõtteviisi juurutamist? Kas seda saab süsteemselt juurutada, kui täiskasvanuharidus mõistena on kohalike omavalitsuste igapäevatöös pigem võõras ning vajab rohkem lahtimõtestamist. On tõsi, et omavalitsustel ei ole seadustest tulenevalt kohustust täiskasvanuharidusega tegeleda. Tõsi on aga ka see, et sellega siiski tegeletakse, kuid pigem teadvustamata, juhuslikult või projektipõhiselt. 

  • Arenguprogrammi üks eesmärk ongi aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Perioodil november 2022 – märts 2023 piloteerivad programmis osalevad omavalitsused kavandatud tegevusi. 
  • Veel lisaks toetab protsessi ja valmib programmi jooksul kohalikele omavalitsustele suunatud mudel, mis annab nii osalevatele kui ka teistele omavalitsustele suuniseid, pakkudes süsteemsemat lähenemist täiskasvanuhariduse edendamiseks. 
  • Toetamaks omavalitsuste vahelist kogemuste jagamist sel teemal, antakse pilootprogrammiga ka hoogu võrgustiku loomisele. Kõikide kohalike omavalitsuste spetsialistid ja täiskasvanuhariduse valdkonna eestvedajad on oodatud liituma avaliku Facebooki grupiga “Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel

Autorid: Heleriin Jõesalu ja Mai Timmi